Ръководител на лидерска група

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „ръководител на лидерска група“ в НКМЛ – 3 свободни позиции.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование или настоящ студент, специалност в областта на политически науки, история или друга хуманитарна специалност;
 • Знания и опит, свъзрани с българската история;
 • Предишен опит или стаж с ученици в начална или прогимназиална степен;
 • Добри логистични и организационни умения;
 • Добри лидерски умения;
 • Способност да поставя очаквания и да изисква подходящо поведение от учениците;
 • Способност за решаване на проблеми;
 • Опит в управление на класна стая;
 • Да проявява зрялост и професионализъм;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Да изпълни задължителното обучение преди започване на програмата;
 • Да премине задължителна проверка на съдебното минало;

Задължения на заемащия длъжността: 

Логистични отговорности:

 • Да придружава учениците по всички обекти за посещения;
 • Отговаря за всички ученици в поверената му/й група през цялото време;
 • Осъществява проверка по стаите;
 • Работи в сътрудничество с останалия персонал, подпомага учениците и следи за безопасността им;
 • Всеки ден е отговорен/а за поставянето на видно място на важни съобщения за всички ученици от поверената му/й група;
 • Следи за спазването на правилата за облекло и правилника за поведение по време на конференцията;
 • Адресира всички нарушения на правилника за поведение по време на конференцията;
 • Отговорен е за комуникационното оборудване (зарядно, телефон);

Образователни отговорности:

 • Посреща учениците и участва в различни дейности по време на регистрацията;
 • Фасилитира дискусиите;
 • Създава комфортна учебна среда;
 • Утвърждава ролята си на обективен и благоразположен към учениците ръководител, който ги подпомага и улеснява по време на конференцията;
 • Предоставя акуратна историческа информация;
 • Използва трите стилове на учене (слухов, визуален, кинестетичен) при провеждане на обучението;
 • Задава въпроси с отворен отговор;
 • Дава кратки инструкции преди и задава въпроси след посещенията на обекти;
 • Осигурява ефективно закриване с подходящи въпроси всяко занятие;

         Отговорности за здраве и безопасност:

 • Почиства и дезинфекцира оборудване и работни пространства;
 • Следи за спазването на всички правила за здраве и безопасност по време на програмата;
 • Отговорностите и задълженията могат да се адаптират според препоръките и изискванията на здравните власти.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап- предварителен подбор по документи;
 • Втори етап- събеседване.

Моля, кандидатствайте чрез нашия уебсайт www.bylc.bg/careers  или изпратете на адрес: office.ncyl@gmail.com

 • Автобиография с телефон за обратна връзка;
 • Копие на диплома за завършено образование или уверение от ВУЗ.

Крайният срок за подаване на документи е 8 април 2022г. Само одобрени по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.

Форма за кандидатстване