Добре дошли на www.bylc.bg

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние от фондация „България без граници“ („фондацията“, „организацията“, „ние“, „нашата“, или „на нас“), се отнасяме отговорно към поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Настоящото уведомление за третиране на лични данни е съобразено с член 13 от Общия регламент на Европейския съюз относно защитата на данните (ОРЗД), както и със закона за защита на личните данни на Република България. Страницата излползва „бисквитки“ (“cookies”), описани по-долу.

На кого предоставяте Вашите данни?

Име и адрес на администратора на лични данни:
Фондация „България без граници“ е организация с нестопанска цел, регистрирана в гр. София, България на  16.10.2019 г на адрес: ж.к. Младост 1 А, бл. 536, вх. Б, ап. 52А
тел: 0878280970 , имейл: office.ncyl@gmail.com .
За контакт по всички въпроси, свързани със защита на личните данни:
тел. 0878280970 , имейл: dataprotection@bylc.bg

Каква информация обработваме?

Във връзка с осъществяване на услуги по организиране на конференция ние събираме следните категории лични данни:
1. Лични данни на номиниращите -имена, институция, имейл, телефон
2. Лични данни на ученика – трите имена, пол, адрес, месторождение.
3. Информация за успех на ученика.
4. Специална категория лични данни здравна и медицинска информация (при наличие на заболявания, трайни увреждания и др.)
5. Информация за специални образователни потребности на лицата.
6. Информация за постижения от изпити, олимпиади, конкурси, състезания и др.
7. Информация за издаване на сертификат за завършване на програмата.
8. Информация необходима за предоставяне на стипендии.
9. Данни за родителите -име, телефон, адрес и др.
10. Данни за имейл контакт за абониране и получаване на имейли/бюлетин от организацията.
11. При кандидтстване за работа през сайта www.bylc.bg в секция кариери събираме кандидатури за работа чрез прикачване на автобиография или други документи от външен файл. Събираме следните данни: автобиография и/или  мотивационно писмо и други документи, които могат да съдържат данни като, но не само: – три имена, дата на раждане, адрес, адрес на електронна поща, телефон за контакт, снимка, данни за трудовия или осигурителен стаж преди сключване на трудовия договор, данни за Вашето образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността.

Защо и на какво основание обработваме Вашите лични данни?

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията на нашите цели, спрямо всяка категория лични данни. Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите лични данни.
Ако основанието се промени, тогава, ако това се изизсква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

На основание законово задължение
В повечето случаи ние обработваме Вашите лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Вашите лични данни са ни необходими за разглеждане на подаденото от Вас заявление, кандидатура, номинация, както и за сключването и изпълнението на договор с цел предоставяне на съответната услуга. В договора са предвидени и съпътстващи ангажименти на фондацията, които са свързани с регистрация в хотел, за посещенията в президенството и народното събрание, осигуряване на застраховки и доставчици на медицински услуги, автобуси и други, за да изпълним всички резервации по план в програмата. В някои от обектите за посещения (президенството и народното събрание)  се осъществява пропусквателен режим и се проверява багажа на посетителите без да се нарушава неприкосновеността, честта и достойнството на лицата.

На основание съгласие

Ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви информираме за провеждането на Национална конференция за млади лидери, да споделяме Ваши данни с наши партньори, както и за промени в нашата организация и дейност. В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка с изпълнение на договор, по който Вие сте страна, което изисква от нас да получим или съхраняваме определена информация за ученика. Възможно ние да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

Ние обработваме информацията Ви на това основание, докато не оттеглите Вашето съгласие или отпадане на необходимостта, за която данните са били обработвани. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате чрез изпращане на декларация по образец или свободен текст на dataprotection@bylc.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание легитимен интерес

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимен интерес, може да разкриваме лични данни на властите, правоприлагащи органи, юридически лица.
Можем да разкриваме информация по закон, съдебни спорове или по въпросите за националната сигурност, за да спазваме валиден съдебен процес, включително призовки, съдебни разпореждания или както се изисква от закона.
В случай на извънредна ситуация, която заплашва живота и здравето на индивида или в степента, разрешена от приложимото законодателство. 

Получатели или категории получатели на личните Ви дании

Това могат да бъдат служители на нашата организация, организации с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (например транспортни фирми, хотели и др. ), бърза помощ телефон 112 при спешни ситуации.
В случаите на възникнала спешна ситуация, с цел запазване жизненоважните интереси на детето или на друго физическо лице, могат да бъдат обработвани лични данни, в това число и чрез подаване на трето лице (бърза помощ, тел. 112) без да се иска допълнително съгласие за обработване на лични данни. В случай на възникнала спешна ситуация с дете, родителят/ите се уведомяват своевременно.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретна цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон. В случай, че Вашето дете бъде одобрено за участие в конференцията, личните Ви данни ще бъдат запазени за срок съгласно вътрешните политики на Организацията. За повече информация относно сроковете за съхранение на Вашите лични данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт.

Какви са Вашите права във връзка с предоствените от Вас лични данни?

Право на достъп
Имате право да посикате информация дали обработваме лични данни, свързани с Вас

Право на коригиране
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай че е настъпила промяна в тях или че е установено, че са неточни.

Право на изтриване

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите , за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработването на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.
След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазване на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или упражняване и защитата на правни претенции.
Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, ако смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им; или считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити; или сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси; или считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Фондацията ще ограничи обработването на личните Ви данни , без да ги изтрие, когато точността на личните Ви данни е оспорена от Вас и това не може да се провери, или когато запазването на личните Ви данни е необходимо за доказателствени цели.


Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили при изрично изразено от Вас съгласие, в структуриран, широко изпозлван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор, когато това е технически възможно. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, имате право да възразите.
Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.
При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация?
Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права на посочения имейл адрес. Ако искате да получите допълнителна информация или имате въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да изпозлвате посочените по-горе координати за контакт.

Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е единственият надзорен орган в Р. България, който е отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване на свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз. Във всички случаи, когато считате че Вашите права са нарушени, може да подадете жалба до КЗЛД.

Правила за „бисквитките” ( “cookies”)

С цел да осигурим оптимално потребителско изживяване по време на престоя Ви на нашата Страница, Фондацията изпозлва „бисквитки“ (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Analytics, и Facebook Pixel, както е описано по-горe, за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запзват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страницата ни и позволяват Вашите действия и предпочитания да бъдат запеметени за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате страницата ни или преминавате от една страница към друга.
Нашата страница изпозлва следните видове бисквитки:

С кликване на бутона „Разбрах“ в банера на „бисквитките“ или с продължаването напред в нашата Страница, без да променяте настройките на бразузъра си, Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“. Вие приемате всички „бисквитки“, включително, но не само за целите на Google Analytics и Facebook Pixel, както е описано по-горе.
Вие можете по всяко време да настроите бразузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“ , които са запзени на Вашия компютър или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка“ , без това да засяга ползването на повечето функции на Страницата. За повече информация относно „бисквитките“, молим посетете: www.allaboutcookies.org.